1. Các kênh liên lạc với Tín Tốc
Các kênh liên lạc với Tín Tốc
2018-03-26 11:17:27
Xem thêm
4. Thời gian & Quy trình trả chuyển hoàn
Thời gian & Quy trình trả chuyển hoàn
2018-03-26 11:05:18
Xem thêm
3. Hàng chuyển hoàn là gì
Hàng chuyển hoàn là gì
2018-03-26 10:56:23
Xem thêm
2. Đơn hàng hủy
Đơn hàng hủy
2018-03-26 10:45:23
Xem thêm
1. Khi đơn hàng chưa giao thành công
Khi đơn hàng chưa giao thành công
2018-03-26 10:34:14
Xem thêm
7. Có ứng tiền trước không
Có ứng tiền trước không
2018-03-26 10:29:15
Xem thêm
6. Quy trình đối soát, thanh toán tiền thu hộ (công nợ)
Quy trình đối soát, thanh toán tiền thu hộ (công nợ)
2018-03-24 17:00:50
Xem thêm
5. Thay đổi tiền thu hộ
Thay đổi tiền thu hộ
2018-03-24 16:56:52
Xem thêm
4. Giải thích về công nợ
Giải thích về công nợ
2018-03-24 16:54:40
Xem thêm
6. Đối với các đơn hàng tại chung cư, nhà cao tầng
Đối với các đơn hàng tại Chung cư, nhà cao tầng
2018-03-24 16:23:00
Xem thêm
7. Yêu cầu hủy vận đơn/lấy hàng
Yêu cầu hủy vận đơn/lấy hàng
2018-03-24 15:40:01
Xem thêm
6. Báo trễ nhận hàng
Báo trễ nhận hàng
2018-03-24 15:36:08
Xem thêm